Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

200.000 EUR za 70 DIVX-ova

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: 200.000 EUR za 70 DIVX-ova

[ Pregleda: 1677 | Odgovora: 6 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

Prijatelj foruma
Profil

icon 200.000 EUR za 70 DIVX-ova13.06.2003. u 20:52 - pre 255 meseci
... traži APA od Branimira Todorovića. Podsećanja radi, ukupan porez na ekstraprofit PINKA (koji je vlasnik prava za TV prikazivanje 90% filmova za koje se traži odšteta) je bio oko 400.000 EUR. Onda valja se setimo kako je mili dragi Pink ilegalno prikazivao filmove u početnim fazama razovja ...

p.s. nisam kriv za tehničke karatkeristike teksta :)

APA – ANTIPIRATSKA ASOCIJACIJA SRBIJE I CRNE GORE


MUP REPUBLIKE SRBIJE
Sekretarijat u Beogradu
UKP PRVO ODELJENJE
13. jun 2003. godine
Broj:

Predmet: Krivična prijava i odštetni zahtev
Poslovno udruženje antipiratska asocijacija Srbije i Crne Gore, koju zastupa Milutin Ranđelović – predsednik Skupštine APA, u skladu sa svojim statutom, u ime i za račun svijih ččlanica, preduzeća: TUCK VISION, Beograd, Velikomoravska 11, TUCK VIDEO, Beograd, Velikomoravska 11, METROFILM, Dragačevska , Beograd, VANS D, , Beograd, BANDUR FILM, , Beograd, MILLENNIUM, , Beograd, FILM FORTE, Velikomoravska 11, podnosi

KRIVIČNI PRIJAVU
Protiv BRANIMIRA TODOROVIĆAĆ iz Beograda, ulica Braće Jugovića 8, opština Stari Grad, zbog neovla{}enog umno`avanja i nelegalnog pu{tanja u promet za{ti}enih autorskih dela – filmova za koje ne poseduju autorska prava, ~ime je izvr{io krivi~no delo neovla{}enog kori{}enja autorskih prava iz člana 183a KZ RS.
Takođe, protiv imenovanog se podnosi krivična prijava zbog zloupotrebe trgovačkih žigova i znakova firmi - proizvodjača i nosilaca autorskih prava na filmovima pomenutim u prethodnom stavu, čime su , takođe, izvršili krivično delo propisano zakonom (165 KZ SCG).
Dokaz: Potvrda o privremeno oduzetim diskovima sa nelegalno nasnimljenim filmovima na DiVX formatu ,
Uvid u oduzete DiVX diskove

OBRAZLO@ENJE
Od MUP Srbije, Sekretarijata u Beogradu, obavešteni smo da je prilikom kontrole trgovine nelegalnom robom od Branimira Todorovića 29. maja t.g. u ulici Knez Mihajlova u Beogradu, oduzeto ukupno 120 diskova sa nelegalno nasnimljenim filmovima u formatu DivX i to upakovanih tako da se prodaju kao 110 naslova (pojedini filmovi su nasnimljeni na po dva diska jer nisu mogli da stanu na jedan disk).
Ukupno je od imenovanog oduzeto 70 filmova među kojima se nalaze i najaktuelniji svetski filmski hitovi koji su tek počeli premijerno bioskopsko prikazivanje u našoj zemlji (Npr. MATRIX RELOADED, REGRUT, X men 2) ili su planirani za skori početak bioskopske distribucije (Npr. TAXI 3).Imenoveni ne poseduje dokumentaciju, odnosno ugovore sa ovlašćenim domaćim distributerima – nosiocima prava eksploatacije predmetnih filmova na teritoriji SCG, ili sa inostranim filmskim kompanijama - izvornim vlasnicima autorskih prava na predmetnim filmovima, kojima se istom ustupaju prava na prozvodnju i maloprodaju filmova na bilo kom formatu ili u bilo kom vidu eksploatacije filmova na teritoriji SCG.
Istovremeno, polazeći od činjnice da svako legalno izdanje bilo kog filmskog naslova na omotnici i na samoj nasnimljenoj kopiji filma, bez obzira u kom se fomatu stavlja u promet (VHS kaseta ili DVD disk), mora da sadrži vidno istaknut zaštićeni trgovački žig i zaštitni znak firme koja je proizvela film kao zaštićeno autorsko delo, kao i zaštitni žig i znak domaće firme koja je ovlašćena za plasman predmetnog filmskog izdanja na teritoriji Jugoslavije - imenovano lice je, neovlašćenim stavljanjem u promet predmetnih diskova u formatu DViX, u nameri obmane kupaca, koristio tudje zaštićene opšte-poznate trgovačke žigove i znakove, čime je izvršio krivično delo neovlašćene upotrebe tuđe firme (#165. KZ SCG).

Na osnovu iznetog, nedvosmisleno je da je Branimir Todorović, u cilju ostvarivanja protivpravne imovinske koristi, nezakonito stavio u promet 70 najatraktivnijih domaćih i inostranih filmskih naslova za koje ne poseduju regulisana autorska prava, čime je izvršili krivično delo neovlašćenog korišćenja autorskih prava. Takođe, nedvosmisleno je da je imenovano lice, u cilju obmane kupaca koristila tuđe zaštićene trgovačke žigove i znakove i tuđe posebne oznake robe, bilo na omotnicama predmetnih diskova, bilo nasnimljene na kopiji samog filma (špica, odjava i sl.), čime je izvršilo krivično delo neovlašćene upotrebe tuđe firme.

Istovremeno, APA, u ime i za ra~un svojih o{te}enih ~lanova podnosi

OD[TETNI ZAHTEV

Prema Branimiru Todoroviću, u iznosu od 10.475.000 dinara na ime naknade materijalne {tete zbog neovla{}enog i nelegalnog pu{tanja u promet za{ti}enih autorskih dela – filmova za koje ne poseduje autorska prava, ~ime je izvr{io krivi~no delo neovla{}enog kori{}enja autorskih prava.
Tako|e, prema imenovanom licu podnosi se odštetni zahtev u iznosu od dodatnih 1.000.000 dinara na ime nematerijalne štete nastale kao posledica ugro`avanja ugleda doma}ih distibutera – ovlaš}enih nosilaca prava filmske eksploatacije filmova iz prethodnog stava na teritoriji Jugoslavije.

OBRAZLO@ENJE
MUP Srbije je u akciji kontrole i sprečavanja nezakonite trgovine i suzbijanja piraterije otkrio da se imenovani 29. maja 2003. godine u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici, na improvizovanoj, pokretnoj tezgi prodavao DivX diskove sa nezakonito nasnimljenim filmovima. Tom prilikom, kako je napomenuto, privremno su mu oduzeti predmetni diskovi. Kontrolom na licu mesta je utvr|eno da imenovani ne poseduje dokumentaciju, odnosno ugovore sa ovlaš}enim doma}im distributerima i producentima – nosiocima prava eksploatacije predmetnih filmova na teritoriji SCG, kojima se istom ustupaju prava na prozvodnju i maloprodaju filmova na bilo kom formatu ili u bilo kom vidu eksploatacije filmova. Šta više, imenovani je u izjavi predstavnicima MUPa potvrdio da je svestan da prodaje tzv. piratsku robu i da je to krivično delo za koje je po članu 183a KZ RS propisana zatvorska kazna od jedne do pet godina.
Istovremeno, polaze}i od ~injnice da svako legalno izdanje bilo kog filmskog naslova na omotnici i na samoj nasnimljenoj kopiji filma, bez obzira u kom se fomatu stavlja u promet (VHS kaseta ili DVD disk), mora da sadr`i vidno istaknut zašti}eni trgova~ki `ig i zaštitni znak firme koja je proizvela film kao zašti}eno autorsko delo, kao i zaštitni `ig i znak doma}e firme koja je ovlaš}ena za plasman predmetnog filmskog izdanja na teritoriji SCG - imenovano lice je, neovlaš}enim stavljanjem u promet predmetnih diskova u formatu DViX, u nameri obmane kupaca, koristio tudje zašti}ene trgova~ke `igove i znakove ~ime je izvršio krivi~no delo neovlaš}ene upotrebe tu|e firme (#165. KZ SCG).
Naime, filmovi, kao specifi~na roba, legalno se stavljaju u promet isklju~ivo u robnim vidovima saglasno potpisanim ugovorima doma}ih distributera sa inostranim kompanijama – izvornim vlasnicima intelektualne svojine na odnosnim filmovima (VHS video kasete ili DVD diskovi, prevedeni na srpski jezik, sa odobrenim lokalnim naslovom filma, u zašti}enom pakovanju sa zašti}enim omotnicama koje sadr`e podatke o izdava~u ili uvozniku, tira`u, odgovornom uredniku izdanja, zaštitni trgova~ki `ig i znak, kako izvornog inostranog priozvo|a~a filma – nosioca autorskog prava (npr. WB – Warner Brothers copyright 2002), tako i doma}e ovlaš}ene firme (npr. TUCK VISION) koja na bazi potpisanog ugovora ima isklju~iva prava na proizvodnju/uvoz i distribuciju, odnosno stavljanje u promet odnosnih filmova na našem tr`ištu i sl.).
Imenovano lice je stavljanjem u promet predmetnih filmova na nezakonit na~in, u vidu DViX diskova (koji je nelegalan format za komercijalno nasnimavanje filmova i njihovu prodaju), kao i koriš}enjem opšte-poznatih, zašti}enih trgova~kih `igova i znakova na istima, direktno povredio ugled doma}ih distributera, jer su ovim postupcima objektivno doveli u zabludu sve kupce ovih diskova koji su njihovom kupovinom, odnosno kupovinom filmova nasnimljenim na istima, pretpostavljali da kupuju kvalitetne, integralne, legalne, odnosno originalne verzije tih filmova – kakve doma}i distributeri redovno legalno puštaju na tr`ište. Ovakvim aktivnostima, imenovano lice je sve doma}e distributere doveo u situaciju da ih kupci predmetnih nelegalnih diskova – imaju}i u vidu široke marketinške aktivnosti koje su sastavni deo kampanje plasmana svakog filma - mogu smatrati kao izdava~e predmetnih filmova, obzirom da su oni jedino ovlaš}eni da plasiraju predmetne filmove na tr`ištu, bez obzira u kom vidu njihove eksploatacije (bioskopska, televizijska, video kasete, DVD diskovi). Drugim re~ima, mo`e se ste}i pogrešan utisak da se doma}i distibuteri bave i piraterisanjem svojih sopstvenih filmova, dakle da se, pored legalnih vidova plasmana filmova, bave i nelegalnim vidovima njihovog plasmana.
Na osnovu broja oduzetih nelegalnih diskova, i naro~ito imaju}i u vidu asortiman nelegalno nasnimljenih filmova na tim diskovima, nesumnjivo je da imenovani spada u grupu krupnijih kriminalaca-preprodavaca u oblasti nezakonite trgovine piratskim kopijama filmova kao za{ti}enih autorskih dela, izrazito samouvereni da ih niko ne mo`e spre~iti u ovoj kriminalnoj delatnosti. U prilog ovome govori i činjenica da se imenovani, iako zna da se bavi piraterijom koja je proglašena krivičnim delom koje se goni po službenoj dužnosti, drsko usudio da prodaje piratske filmove u strogom centru glavnog grada zemlje i to u najpopolarnijoj i najprometnijoj ulici u celoj zemlji. Naravno, upravo njegova želja za što većom zaradom ga je motivisala da odluči da prodaje piratsku robu na najprometnijoj lokaciji u Beogradu. Međutim, s druge strane, mora se imati u vidu i njegova samouverenost da zbog toga neće biti ozbiljnije gonjen i kažnjen, iako zna da se bavi nezakonitom delatnošću, dakle iako zna da vrši krivično delo,
Takodje, nesumnjivo je da je imenovano lice, stavljanjem u promet predmetnih nelegalnih DViX diskova, ostvario veoma zna~ajnu protivpravnu materijalnu korist. Imajući u vidu da je imenovani prodavao robu na improvizovanoj, lako pokretnoj tezgi, bio je spreman za često menjanje lokacije i , eventualno, bežanje u slučaju dolaska organa gonjenja. Prilikom sagledavanja delovanja imenovanog, polazeći od tehnologije izrade piratskih DivX diskova sa nasnimljenim piratskim kopijama filmova, mora se imati u vidu da se ovakvi filmovi prodaju na taj način što prodavac sa sobom u koferu ili torbi ponese samo ograničeni broj od 50 – 300 najatraktivnijih i najtraženijih naslova/filmova i to u onom broju kopija koje proceni da će najlakše prodati. Čim mu neki naslov nedostaje ili je za njim velika potražnja a on nije sa sobom poneo odgovarajući broj DivX diskova, isti putem mobilnog telefona naručuje dodatni broj kopija ili određene tražene naslove/filmove koji mu se u roku od sat-dva isporučuju. Na taj način, ovakvi prodavci direktno reaguju na trenutne zahteve tržišta. Ovo znači i da sam broj zaplenjenih diskova nije odlučujući u ocenjivanju stepena širine nezakonitog delovanja imenovanog u situaciji kada on telefonom reguliše koji filmovi su mu trenutno neophodni i u kom tiražu. Sa svoj strane, ovo znači da se stepen opasnosti piraterije mora sagledavati upravo po asortimanu filmova koji se prodaju i to u smislu da što je film globalno poznatiji i noviji, to je za njim veća potražnja. U tom smislu, posebnu društvenu opasnost za ukupan položaj domaće kinematografije i biskopske i legalne video/DVD delatnosti predstavlja piraterisanje naslova koji tek treba ili su nedavno imali bioskopsku premijeru u zemlji (npr. MATRIKS RELOADED, X MAN 2, ili dolazeći TAKSI 3, GOSPODAR PRSTENOVA 3 i sl.) . Posle toga, kao najopasnije i najštetnije javla se piraterisanje najavljenih, reklamiranih novih , legalnih video i DVD izdanja, koji se naveloko nelegalno presnimavaju i narezuje na DivX diskove i po bagatelnim cenama plasiraju po ulicama, čak i po trećini cene bioskopske ulaznice. Najzad, kao poguban za domaću kinematografiju, širi se piraterisanje domaćih filmova što pestavlja drastičnu promenu u poređenju sa stanjem od pre dve, tri godine kada su lica koja se bave piraterijom zazirala od piraterisanja domaćih filmova strahujući od rekcije domaćih producenata i države na zaštiti domaće kinematografije. Obzirom da su domaći filmovi tradicionalno uvek traženi, imenovani u svom spisku oduzetih DivX diskova ima impozantan broj nekoliko najatraktivnijih domaćih naslova/filmova.
Iz iznetogprozilazi da je imenovani neovlašćenim i nelegalnim puštanjem u promet predmetnih filmova izvršio pomenuta krivična dela , ~ime je nanelo znatnu materijalnu štetu slede}im subjektima:

1. Registrovanim jugoslovenskim filmskim distributerima - koji su, na osnovu zaklju~enih ugovora sa doma}im i stranim vlasnicima autorskih prava za pojedine filmova, jedini u celoj zemlji ovla{}eni za distribuciju filmova.
Polaze}i od ~injenice da je imenovano lice stavilo u promet filmove na opti~kim diskovima (prvenstveno DViX format) na potpuno nezakonit na~in, bez regulisanih i pla}enih autorskih prava i bez pla}anja poreza dr`avi, to zna~i da su prodajnu cenu svojih piratskih proizvoda formirali samo na osnovu svojih niskih ulaznih troškova, koji po jedinici proizvoda ne prelaze 15 -35 dinara. Sa svoje strane to mu omogu}ava da gotov proizvod – piratski disk sa nelegalno nasnimljenim filmom - prodaju u maloprodaji po izuzetno niskim cenama (90 -120 dinara) u poredjenju sa legalnim proizvodima, koje na tr`ište puštaju legalni distributeri. Na taj na~in, imenovano lice direktno uti~e na smanjenje posete biskopima (~ija cena ulaznice je duplo skuplja od njegovog piratskog diska), na smanjenje prodaje legalnih filmskih izdanja u formi VHS kaseta i DVD diskova i takodje, na smanjenja prodaje legalnih filmova televizijama zbog njihove nezainteresovanosti da kupuju i prikazuju filmove koje, zbog široko rasprostranjene piraterije, niko ne `eli da gleda na TV programu.
Iz svega iznetog, nedvosmileno proizilazi da je direktna posledica inkriminisanih aktivnosti imenovanog lica zna~ajno smanjenje o~ekivanog prihoda svih jugoslovenskih distibutera ~iji filmovi su pušteni u nelegalan promet od strane imenovog.
2. Bioskopima, jer bitno doprinosi ogromnom padu posete bioskopima i na taj na~in do ogromnog pada o~ekivanog prihoda od prodatih ulaznica. Ovo je najvidljivije u slu~ajevima nezakonitog nasnimavanja i nelegalnog puštanja u promet filmova koji tek treba da se prikazuju u bioskopima (Npr. TAXI 3 iz priloženog spiska) ili su tek po~eli svoj bioskopski `ivot (Npr. MATRIX RELOADED - gde je pad posete i preko 50% od dana pojave piratskog proizvoda na tr`ištu).
3. Svim video i DVD klubovima koji se bave delatnoš}u iznajmljivanja filmova, a koji su se opredelili da ovu delatnost obavljaju u skladu sa zakonom (što zna~i da iznajmljuju samo legalno izdate filmove na VHS i DVD od strane doma}ih distributera i da izmiruju sve propisane zakonske obaveze). Stavljanjem u promet predmetnih nelegalnih DViX diskova, imenovano lice nelojalno konkuriše svim ovim klubovima, jer svoje piratske diskove prodaju po cenama koje su pet do deset puta jeftinije od cene legalne video kasete ili legalnog DVD i što je još indikativnije, njegovi piratski proizvodi se mogu kupiti bezmalo po ceni jednodnevnog ili dvodnevnog najma VHS kasete u nekom video klubu, odnosno po ceni jednodnevnog najma (~ak i manje) jednog legalnog filma na DVD. Sve ovo ima za posledicu izuzetno veliki pad prodaje legalnih VHS i DVD izdanja video i DVD klubovima i narastanje ogromnog broja nelegalnih video klubova koji se orijentišu na kupovinu i iznajmljivanje piratskih proizvoda. Dakle, štetu trpe legalni video i DVD klubovi ali, ujedno, i doma}i distributeri, koji nemaju kome da prodaju legalna video i DVD izdanja.
4. Svim maloprodajnim mestima koji su opredeljeni da poštuju zakon i trguju samo sa legalnim filmskim izdanjima (VHS i DVD). U uslovima nelegalne trgovine DviX diskovima od starne imenovanog lica, po cenama koje legalni proizvod ne mo`e da podnese, uo~ljiv je pad maloprodaje legalnih filmskih izdanja i široka nezainteresovanost potencijalnih kupaca legalne robe ove vrste zbog nemogu}nosti da ih proda zbog prisutnosti piratskih proizvoda. Nemerljiva je šteta koju zbog ovoga trpe doma}i distributeri, jer se nalaze u situaciji kada je skoro nemogu}e prodavati legalne filmske proizvode. Najbolji dokaz poraznog uticaja piratskih filmskih proizvoda je ~injenica da smo jedina zemlja u Evropi u kojoj je maloprodaja filmova potpuno nerazvijena i da se obavlja najve}im delom na piratskom tr`ištu.
5. Televizijskim stanicama koje poštuju zakone i prikazuju samo filmove sa ustupljenim (kupljenim) autorskim pravima. Obzirom na pojavu najatraktivnijih filmova na nelegalnim nosa~ima slike po izuzetno niskim cenama, najve}i broj televizija prestaje sa otkupom prava za prikazivanje filmova i opredeljuje se za piratsko prikazivanje filmova ili za reprize. U takvoj situaciji, najve}u štetu, opet, trpe doma}i distributeri koji ne mogu da ostvaruju planirani prihod od prodaje filmova televizijama.


Na osnovu svega iznetog, polaze}i od utvrdjenog ~injeni~nog stanja od SUP-a, ošte}ene ~lanice APA, saglasno ugovorima o osnivanju ovog udru`enja i svom statutu, odlu~ile su da podnesu ovaj odštetni zahtev.
JAPA i FDJ smatraju da je nepobitna ~injenica da je Branimir Todorović u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi nezakonito i neovlaš}eno stavlio u promet pojedine igrane filmove za koje kinematografska prava za teritoriju SCG imaju jedino ošte}ene ~lanice APA. Na taj na~in, imenovani je prouzrokovao znatnu materijalnu štetu ošte}enim ~lanicama APA, koja se ogleda u izgubljenoj dobiti po svim zakonitim vidovima eksploatacije nazna~enih filmova. Takodje, ošte}enim ~lanicama APA naneta je i ogromna nematerijalna šteta. APA predla`e da nadle`ni sud svojom presudom obave`e imenovanog da na ime naknade štete plati iznos od 11.475.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. juna 2003. godine do isplate, kao i troškove postupka, sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude i to pod pretnjom prinudnog izvršenja.ććPredsednik Skupštine APA


Milutin Randjelovi}
 
Odgovor na temu

tOwk
Danilo Šegan
Zemun/Beograd

Član broj: 94
Poruke: 2743
*.beograd-3.tehnicom.net

ICQ: 9344053
Sajt: alas.matf.bg.ac.yu/~mm011..


+2 Profil

icon Re: 200.000 EUR za 70 DIVX-ova13.06.2003. u 21:03 - pre 255 meseci
„AntiPiratska Asocijacija“ — hm, to neka paravojna formacija?

Naoružava dobrovoljce koji dobro plivaju, ne dobijaju morsku bolest, i vodi ih na naš prostrani Jadran da se obračunavaju sa piratima/gusarima?

Zanimljivo, zanimljivo...
Možda se moje mišljenje promenilo, ali ne i činjenica da sam u pravu.
 
Odgovor na temu

Gojko Vujovic
Amsterdam, NL

Administrator
Član broj: 1
Poruke: 13651+165 Profil

icon Re: 200.000 EUR za 70 DIVX-ova14.06.2003. u 00:14 - pre 255 meseci
Kakav je bezobrazluk nazivati ilegalno kopiranje softvera PIRATOVANJEM! Suviše teška reč..
 
Odgovor na temu

iNCUBUs
Miloš Todorović
Beograd

Član broj: 138
Poruke: 764
*.beotel.net

Jabber: incubus@elitesecurity.org


Profil

icon Re: 200.000 EUR za 70 DIVX-ova14.06.2003. u 02:13 - pre 255 meseci
Gojko, čemu ironija? Zar nije poenta ove priče da opet hapse najsitnije moguće ribe i starice od 90 godina koje prodaju cveće na pijaci van tezge da bi mogle da prežive a ne hapse prave prestupnike? Što niko ne naplati pinku svojevremeno prikazivanje svih najnovijih hitova?

Gamad smo oterali, nova gamad je došla...
Jusqu'ici, tout va bien...
 
Odgovor na temu

Mihailo
Mihailo Đorić

Član broj: 1016
Poruke: 2875
*.verat.net+1 Profil

icon Re: 200.000 EUR za 70 DIVX-ova14.06.2003. u 04:56 - pre 255 meseci
Klasika... Provereni cd-klubovi gde je opšte poznato da se može kupiti sve od Windows-a do mp3-ova i filmova šljakaju iskusno, uključujući i najpoznatiji lanac video klubova u gradu, niko ne može da priđe, dok freelanceri najebu za 70 cd-a. Kol'ko para tol'ko pravde :)
 
Odgovor na temu

Prijatelj formua
Profil

icon Re: 200.000 EUR za 70 DIVX-ova14.06.2003. u 07:01 - pre 255 meseci
Ranije ti policija smeštala drogu, sad GLAT uđe ti u stan i kaže vidi 50 DivX-a, ajmo na robiju.
 
Odgovor na temu

salec

Član broj: 6527
Poruke: 1738
*.rcub.bg.ac.yu+25 Profil

icon Re: 200.000 EUR za 70 DIVX-ova14.06.2003. u 09:46 - pre 255 meseci
Sve, sve, al' ono za zabludu je stvarno pakost, ili je za "Lazu". Uostalom, sami kazu malo dalje da se ne prave legalna DivX izdanja (sto je poseban idiotizam), tako da ne vidim kako neko moze biti doveden u zabludu.

Poenta je u drskosti bogatih i koriscenju materijalnih prava za maltretiranje drugih (ovo poznato zvuci!). Cinjenica je da bi vecina ljudi gledala deset puta manje filmova, kad bi oni bili po "njihovim" cenama. Cinjenica je i da piraterija nije "unistila" filmsku industriju, ona je i dalje profitabilna kao i ranije.

Koliko vas je uopste gledalo film sa svog DivX-a toliko puta da vam se DivX isplatio vise od visestrukog iznajmljivanja kasete iz video-kluba (sem ako ste ga iskopirali od prijatelja)? Ako vam se isplatilo, da li biste, pri cistoj svesti, zaista toliko puta iznajmili kasetu?

A koliko vas nije otislo u bioskop da odgleda neki super film zato sto ga je gledalo na DivX-u?

Mislim da su odgovori na oba pitanja takvi da cine apsurdnim progon trgovaca DivX-om, oni ustvari koriste marketiranju filmske industrije, mada (samo donekle!) "seku" distributere kaseta i DVD-a. Pri ovoj ceni za originale, kupuju ih samo video-klubovi, tako da im je profit manji nego kad bi, recimo, oni sami distribuirali DivX, po nekoj ceni koju "pirati" ne bi mogli da izdrze.

Ali, ne. Mora da se zna ko je batina ovde!
 
Odgovor na temu

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: 200.000 EUR za 70 DIVX-ova

[ Pregleda: 1677 | Odgovora: 6 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.