Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

RATEL: Politika i Strategija razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: RATEL: Politika i Strategija razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji

[ Pregleda: 5834 | Odgovora: 4 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

valeksic
Vladimir Aleksić
Beograd

Član broj: 20451
Poruke: 325
*.beotel.net.Profil

icon RATEL: Politika i Strategija razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji06.09.2006. u 20:48 - pre 199 meseci
Poziv na javnu raspravu o Politici i Strategiji razvoja sektora telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006. do 2010. godine. Stručni savet RATEL-a na svojoj sednici od 30. avgusta 2006. godine razmatrao je i usvojio tekst predloga Politike i Strategije razvoja sektora telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006. do 2010. godine. U dogovoru sa Ministarstvom za kapitalne investicije ovi dokumenti stavljaju se na dvonedeljnu javnu raspravu posle čega će biti utvrđeni konačni tekstovi i MKI će ih uputiti Vladi Srbije sa namerom da do kraja septembra budu usvojeni.

Sve vaše sugestije možete poslati elektronskom poštom na adresu [email protected] do 22. septembra 2006. godine.


Politika razvoja sektora telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006. do 2010. godine


Strategija razvoja sektora telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006. do 2010. godine


[Ovu poruku je menjao valeksic dana 17.10.2006. u 12:22 GMT+1]
 
Odgovor na temu

uanic

Član broj: 66382
Poruke: 7
*.eunet.yu.Profil

icon Re: RATEL: Javna rasprava o Politici i Strategiji razvoja sektora telekomunikacija20.09.2006. u 15:54 - pre 199 meseci
sve je to lepo kao strategija, ali izostavljeni su odredjeni faktori u analizi:
- stanje drustva i spremnost drustva da absorbuje tehnoloske inovacije
- uticaj fiskalne i monetarne politike na investicije

mozda drzava treba malo da se pozabavi sa ubacivanjem reci 'stratesko' u neku oblast, i da se tako kroje pratece fiskalne i monetarne politike.
U drzavi gde je prosecna plata samo 10 puta veca od 512Kbps ADSL paketa, malo je preterano govoriti o dostizanju nivoa telekomunikacija u evropskoj uniji - u proslosti smo se uverili da najveci skok plata za 4 godine moze da sotigne nivo od 100%, tako da stanje nece biti drasticno promenjeno do 2010.

Takodje, drzava i svi ostali treba da izbace termin "nacionalni operater telekom", jer nije u skladu sa strategijom koju 'plasira' RATEL.

Zakonski okviri su relativna stvar - u praksi se veoma slabo primenjuju. To najvise pogadja IT sektor, a od toga bih izdvojio softver kao najugrozeniji deo. Domaca softverska produkcija ne moze efikasno da posluje u ovdasnjim uslovima, gde 99% pravnih lica ne shvata potrebu planiranja razvoja IT sektora, i samim tim ne kupuje softver. Na taj nacin, drzava, ne sprovodeci zakone koje donosi, direktno doprinosi umanjenom broju zaposlenih u IT sektoru.

I onda pricaju o nekoj strategiji.

DRZAVO, MALO KONSTRUKTIVNIJE MOLIM

 
Odgovor na temu

Aleksandar Marković
Part Time Freelance Journalist

Član broj: 219
Poruke: 5220
212.200.220.*

Sajt: www.akcenat.info


+8 Profil

icon Re: RATEL: Javna rasprava o Politici i Strategiji razvoja sektora telekomunikacija20.09.2006. u 21:38 - pre 199 meseci
NAPOMENA

Sve vaše sugestije možete poslati elektronskom poštom na adresu [email protected] do 22. septembra 2006. godine.
 
Odgovor na temu

valeksic
Vladimir Aleksić
Beograd

Član broj: 20451
Poruke: 325
195.252.90.*Profil

icon Re: RATEL: Javna rasprava o Politici i Strategiji razvoja sektora telekomunikacija17.10.2006. u 11:21 - pre 198 meseci
17.10.2006.

POLITIKA I STRATEGIJA RAZVOJA SEKTORA TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI
(Konačan tekst predloga koji je upućen Ministarstvu za kapitalne investicije, posle javne rasprave)

Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) ima zadatak da stvori uslove za otvoreno tržište i ravnopravan položaj svih učesnika u sektoru telekomunikacija, pri čemu će biti obezbeđen opšte društveni interes u razvoju ovog sektora i društva u celini. Opšte društveni interes definisan je Strategijom razvoja telekomunikacija koju donosi Vlada na predlog resornog Ministarstva.

Svesni neophodnosti da se do Politike i Strategije dođe što pre, RATEL je predložio svom Stručnom savetu da sačini nacrt Politike i Strategije, i time pomogne njeno donošenje. Stručni savet RATEL-a je na ovom predlogu radio od aprila meseca ove godine, a na svojoj Sednici od 30. avgusta 2005. godine, razmatrao je i usvojio predlog teksta Politike i Strategije razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji za period od 2006. do 2010. godine.

U skladu sa svojim principom da sve odluke koje Agencija predlaže budu dostupni javnosti i prođu javnu raspravu, RATEL je ovom tekstu dodao predlog Akcionog plana koje je sačinio Telekom Srbija, kao operator sa značajnim učešćem na tržištu, i sve zajedno uputio na dvonedeljnu javnu raspravu.

Po okončanju javne rasprave sve primedbe i sugestije koje su dostavljene na email ili adresu RATEL-a uzete su u razmatranje i praktično unete u konačan novi tekst Politike i Strategije. Ovaj tekst Politike i Strategije razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji za period od 2006. do 2010. godine dat je u prilogu.

U skladu sa Zaključkom Vlade o neophodnosti brzog donošenja ovih dokumenata, a u želji da pruži svoj doprinos, Stručni savet RATEL-a je ovako sačinjen tekst uputio Ministarstvu za kapitalne investicije, koje je i nadležno za donošenje nacrta ova dva dokumenta.

Politika razvoja sektora telekomunikacija u Republici Srbiji

Strategija razvoja sektora telekomunikacija u Republici Srbiji
 
Odgovor na temu

mischo
ICT specialist
Beograd

Član broj: 12455
Poruke: 878
*.telekom.yu.

Sajt: www.eSrbija.net


Profil

icon Re: RATEL: Politika i Strategija razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji20.10.2006. u 08:47 - pre 198 meseci
http://www.novosti.co.yu/code/...est=95205&datum=2006-10-17


Mo­no­pol "Te­le­ko­ma"
ma­ski­ran žur­bom?
V. PE­TR­O­VIĆ, 16. oktobar 2006

BE­O­GRAD - Po­li­ti­kom i stra­te­gi­jom raz­vo­ja te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja u Sr­bi­ji od 2006. do 2010. go­di­ne učvr­šću­je se mo­no­pol u ovoj obla­sti, od­no­sno u "Te­le­ko­mu Sr­bi­ja", ko­ji omo­gu­ća­va ne­tran­spa­rent­no po­slo­va­nje i ko­rup­ci­ju, u obla­sti­ma ko­je ve­o­ma uti­ču na pri­vat­ni i jav­ni ži­vot gra­đa­na.
Ova­kvu tvrd­nju iz­no­si Ve­ri­ca Ba­rać, pred­sed­nik Sa­ve­ta za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, u iz­ve­šta­ju o ko­me će se usko­ro ras­pra­vlja­ti na sed­ni­ci ovog te­la. Pred­sed­nik Sa­ve­ta u tek­stu pi­ta i za­što je Re­pu­blič­ka agen­ci­ja za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je (RA­TEL) otvo­ri­la jav­nu ras­pra­vu o ovom do­ku­men­tu, ka­da za to ni­je ovla­šće­na, za­što Sa­vet RA­TEL pred­la­že po­li­ti­ku i stra­te­gi­ju raz­vo­ja te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja, ka­da za to ni­je nad­le­žan, i za­što je ovaj do­ku­ment mo­rao da se na­đe pred Vla­dom Sr­bi­je do kra­ja sep­tem­bra.
Ba­rać na­vo­di da bi žur­ba bi­la ra­zu­mlji­va da je u pi­ta­nju uskla­đi­va­nje sa no­vim usta­vom, ili "da po­sto­ji že­lja za uki­da­njem mo­no­po­la ko­ji, uosta­lom, ni Mi­lo­še­vi­ćev ustav ni­je pri­zna­vao".
- Za­ko­nom o te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma, usvo­je­nom pre tri go­di­ne, pred­vi­đe­no je uki­da­nje mo­no­po­la "Te­le­ko­ma Sr­bi­ja" u ju­nu 2005. go­di­ne - pod­se­ća Ba­rać, u iz­ve­šta­ju. - Ta­da je, na­i­me, is­te­kao osmo­go­di­šnji mo­no­pol na sve vr­ste fik­snih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nih uslu­ga, ko­je je "Te­le­kom" ste­kao ka­da je biv­ši re­žim pro­dao 49 od­sto nje­go­vih ak­ci­ja stra­nim part­ne­ri­ma. Ume­sto da se pro­te­kla go­di­na is­ko­ri­sti za re­for­mu, ura­đe­ne su pri­pre­me da se mo­no­pol na­sta­vi.
Iz­me­na­ma Za­ko­na o te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma iz apri­la ove go­di­ne, na­vo­di Ba­rać, uki­nu­ta je oba­ve­za raz­dva­ja­nja "Te­le­ko­ma" na po­seb­na pred­u­ze­ća za fik­snu, mo­bil­nu te­le­fo­ni­ju i in­ter­net. Ona do­da­je da je no­vo­pre­dlo­že­na stra­te­gi­ja učvr­sti­la po­vla­sti­ce ko­je od­go­va­ra­ju "Te­le­ko­mu" i ko­je pro­du­ža­va­ju nje­gov mo­no­pol.
- Po­red osta­log, u stra­te­gi­ji se pred­la­že da se od­lo­ži uvo­đe­nje no­vog ope­ra­te­ra fik­sne te­le­fo­ni­je za pe­ri­od po­sle 2010. go­di­ne - is­ti­če Ba­rać. - Ne­ma ni li­be­ra­li­za­ci­je pri­stu­pa pret­plat­nič­koj mre­ži, a vr­hu­nac je pred­log da se "Te­le­kom" iz­u­zme iz pro­pi­sa o jav­nim na­bav­ka­ma, a za­po­sle­ni od ogra­ni­če­nja pla­ta ko­je va­ži sva dr­žav­na pred­u­ze­ća.
Jo­van Ra­du­no­vić, pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra RA­TEL, tvr­di da je stra­te­gi­ja osnov­ni do­ku­ment za RA­TEL, ko­jim se de­fi­ni­šu prav­ci raz­vo­ja te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja, ali i obez­be­đu­je za­šti­ta jav­nog in­te­re­sa. Taj do­ku­ment, pre­ma nje­go­vim re­či­ma, do­no­si Vla­da, na pred­log Mi­ni­star­stva za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je.
- O zna­ča­ju do­no­še­nja stra­te­gi­je go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je ne­dav­no pro­dat "Mob­tel" za 1,5 mli­jar­di evra, i to u Sr­bi­ji ko­ja ne­ma ni­ka­kvu stra­te­gi­ju - is­ti­če Ra­du­no­vić. - Za­to je i neo­p­hod­no nje­no usva­ja­nje što pre, ka­ko bi Sr­bi­ja na naj­bo­lji na­čin is­ko­ri­sti­la svo­je po­ten­ci­ja­le. Na pra­gu smo iz­da­va­nja tre­će li­cen­ce za mo­bil­nu te­le­fo­ni­ju.
Ra­du­no­vić pi­ta ko i za­što ima ne­što pro­tiv jav­ne ras­pra­ve ko­ju je zah­te­vao RA­TEL, i do­da­je:
- Usva­ja­nje stra­te­gi­je ni­je od­lu­ka ko­ju od­no­si RA­TEL, već re­sor­no mi­ni­star­stvo i Vla­da, a mi smo kao nad­le­žna agen­ci­ja oba­ve­zni da uči­ni­mo do­stup­nim jav­no­sti pred­lo­že­ni tekst. Za­dr­ža­va­nje mo­no­po­la ni­su na­še, ne­go že­lje "Te­le­ko­ma". Uosta­lom, ko i za­što ko­men­tri­še tekst ko­ji je oti­šao u jav­nu ras­pra­vu, a ne onaj ko­ji je RA­TEL sa­či­nio po­sle rspra­ve, u ko­me su une­te sve pri­med­be do­ma­će struč­ne jav­no­sti. Taj do­ku­ment pro­sle­di­li smo Mi­ni­star­stvu za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je, ko­je će svoj pred­log stra­te­gi­je do­sta­vi­ti Vla­di.

NA UVID
RA­DU­NO­VIĆ ka­že da ne­ma raz­lo­ga da se Ve­ri­ca Ba­rać ne in­for­mi­še u agen­ci­ji, pre ob­ja­vlji­va­nja iz­ve­šta­ja, za­sno­va­nog na in­for­ma­ci­ja­ma iz do­ku­men­ta ko­ji ni­su une­te pri­med­be struč­nja­ka:
- Po­zi­va­mo auto­ra tek­sta da se upo­zna sa pra­vim či­nje­ni­ca­ma ko­je se ti­ču stra­te­gi­je te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja, kao i sa per­spek­ti­va­ma raz­vo­ja tog sek­to­ra u Sr­bi­ji. Ti­me što smo or­ga­ni­zo­va­li jav­nu ras­pra­vu ni­smo že­le­li ni­šta lo­še, već, na­pro­tiv, uklju­či­li smo do­ma­ću struč­nu jav­nost u iz­ra­du do­ku­men­ta.
Ignorance is bliss!!!
 
Odgovor na temu

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: RATEL: Politika i Strategija razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji

[ Pregleda: 5834 | Odgovora: 4 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.