Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

STATUT - Registra nacionalnog Internet domena

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: Registar Nacionalnog ID :: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena
(Zaključana tema (lock), by twiddle)

[ Pregleda: 19564 | Odgovora: 13 ] > FB > Twit

Postavi temu

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

Aleksandar Marković
Part Time Freelance Journalist

Član broj: 219
Poruke: 5220
*.mediaworksit.net.

Sajt: www.akcenat.info


+8 Profil

icon STATUT - Registra nacionalnog Internet domena20.03.2006. u 16:20 - pre 199 meseci
Citat:
Pre komentarisanja OBAVEZNO pročitajte:

http://www.elitesecurity.org/tema/167467
Napomena:
Molimo Vas da sve sugestije koje nisu u direktnoj vezi sa predloženim tekstom Statuta - komentarišete na forumu u vidu novopokrenutih tema, a radi lakše klasifikacije i prezentacije radnoj grupi za formiranje RNIDNa osnovu člana __________________________, Skupština osnivača fonda Nacionalnog registra Internet domena, na sednici održanoj __.__.____. godine u Beogradu, donosi

S T A T U T
Registra nacionalnog Internet domena


Član 1.

Registar nacionalnog Internet domena je stručna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.
Skraćeni naziv Registra nacionalnog Internet domena je RNID.
Osnovni cilj RNID je da organizuje upravljanje nacionalnim Internet domenom najvišeg nivoa - Country Code Top Level Domain (u daljem tekstu ccTLD) tako da se ostvaruje opšti interes svih građana državne zajednice Srbije i Crne Gore, uz poštovanje principa kvaliteta, efikasnosti, nezavisnosti i transparentnosti.Član 2.
DELATNOSTI

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, RNID obavlja sledeće delatnosti:

1) Tehničko i administrativno upravljanje centralnim registrom domena u okviru nacionalnog top-level domena (u daljem tekstu ccTLD) dodeljenog od strane ICANN državnoj zajednici Srbija i Crna Gora;
2) Održavanje glavnog DNS servera za ccTLD;
3) Instalacija, održavanje i administracija javno dostupnog WHOIS servera za područje nacionalnog domena;
4) Usvajanje plana imenovanja (naming plan) za područje nacionalnog Internet domena;
5) Usaglašavanje pravila i procedure registracije (nastanak, promena,prestanak) domena u okviru ccTLD;
6) Prikupljanje i javno objavljivanje podataka o razvoju nacionalnog dela Interneta (u okvirima svojih nadležnosti i u skladu sa ciljevima RNID);
7) Organizovanje stručnih savetovanja, javnih rasprava i drugih skupova;
8) Saradnja sa sličnim regionalnim i međunarodnim organizacijama;
9) Uspostavljanje principa i procedura za rad ovlašćenih registara;
10) Razvijanje i promocija pravila u radu sa ovlašćenim registrima u skladu sa „najboljom praksom“, koristeći iskustva drugih registara
11) Pružanje pomoći pri rešavanju sporova nastalih povodom dodele naziva domena
12) Najšira podrška ovlašćenim registrima u okviru nacionalnog domena
13) Saradnja sa međunarodnim organizacijama
14) I druge aktivnosti.

Član 3.
NAZIV I SEDIŠTE

Naziv fonda je „National Register of Internet Domain Names“ (Registar nacionalnog Internet domena), skraćeno „RNID“.
Sedište fonda je u Beogradu.

Član 4.
PEČAT

Fond ima pečat okruglog oblika na kome piše: "Registar nacionalnog Internet domena" na srpskom jeziku, te " National Register of Internet Domain Names" na engleskom jeziku. U centralnom delu pečata naveden je skraćeni naziv Fonda ("RNID"), a u dnu pečata sedište.

Član 5.
ORGANI RNID

Organi RNID su: Skupština, Upravni odbor i direktor.
Skupština i Upravni odbor RNID može, prema potrebama, obrazovati radna tela i službe.

Član 6.
SKUPŠTINA

1) Skupština je najviše telo RNID koju čine članovi RNID.
2) Skupština iz svojih redova bira Predsedavajućeg Skupštine.
3) Redovno zasedanje Skupštine održava se jednom godišnje, a zasedanje zakazuje i vodi Predsedavajući.
4) Vanredno zasedanje Skupštine može da se sazove na osnovu odluke Upravnog odbora ili inicijative više od trećine svih članova Skupštine, uz obavezno dostavljanje dnevnog reda. Vanrednu sednicu zakazuje Predsedavajući Skupštine, najkasnije 7 (sedam) dana od dana prijema odluke Upravnog odbora ili inicijative članova Skupštine.
5) Vanredna sednica se zakazuje i u slučaju da više od jedne trećine članova Upravnog odbora iz raznih razloga prestane da obavlja svoju funkciju;
6) Skupština punovažno odlučuje samo u prisustvu više od polovine svih svojih članova.

Glasovima većine prisutnih članova Skupština:

1) donosi plan i program rada RNID;
2) razmatra i usvaja izveštaj o radu Upravnog odbora (najmanje jednom godišnje);
3) razmatra i usvaja izveštaj o radu Direktora RNID (najmanje jednom godišnje);
4) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
5) odlučuje o članstvu RNID u međunarodnim organizacijama;
6) donosi pravilnike o funkcionisanju RNID;
7) odlučuje o formiranju radnih grupa i sekcija.
8) odlučuje o izboru i razrešenju članova Upravnog odbora.

Glasovima apsolutne većine prisutnih članova Skupština:

9) odlučuje o zaključivanju ugovora sa nadležnim državnim organima;
10) usvaja, menja i dopunjava odredbe ovog Statuta;

Član 7.
UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je najviši izvršni organ RNID, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNID utvrđenih ovim Statutom i odlukama Skupštine.
Upravni odbor ima ukupno 7 (sedam) članova, koje bira Skupština.
Mandat svakog člana Upravnog odbora traje 2 (dve) godine, a ista osoba može biti izabrana na istu funkciju neograničen broj puta. U prvoj godini rada RNID, četiri najmlađa člana Upravnog odbora će na tu funkciju biti birani na period od 1 (jedne) godine, a tri člana će biti birana na pun mandatni period.
Mandat članova Upravnog odbora koje bira skupština je individualan, tako da lice koje ga je delegiralo za članstvo u Udruženju nema mogućnost njegovog opoziva ili zamene tokom trajanja mandata.
Član Upravnog odbora ne sme zastupati interese bilo koje druge organizacije osim interesa RNID.
Funkcija u Upravnom odboru može prestati po sledećim osnovima:

1) istekom mandata;
2) podnošenjem pismene ostavke;
3) opozivom od strane Skupštine.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.
Sastanak Upravnog odbora saziva predsednik, barem jednom mesečno.
Predsednik je obavezan da sazove sastanak Upravnog odbora na obrazložen zahtev barem tri člana.

Član 8.
DELOKRUG UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor:

1) rukovodi radom RNID između dva zasedanja Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva RNID;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti RNID;
3) donosi strateške finansijske odluke;
4) predlaže izmene pravilnika o načinu funkcionisanja RNID;
5) odlučuje o broju i strukturi zaposlenih;
6) otvara i zatvara radna mesta;
7) bira i razrešava Direktora;
8) odlučuje o cenama usluga RNID i platama zaposlenih;
9) raspravlja o članstvu RNID u međunarodnim organizacijama;
10) odlučuje o učešću predstavnika RNID na stručnim skupovima.

Upravni odbor punovažno odlučuje u prisutstvu više od polovine ukupnog broja članova.
Upravni odbor donosi odluke apsolutnom većinom glasova svih članova tj. sa najmanje 4 (četiri) glasa. Članovi Upravnog odbora mogu da glasaju i elektronskim putem (korišćenjem telefona, nekog Internet servisa ili na neki drugi način) ukoliko se tome ne protivi nijedan od ostalih članova odbora.
U slučaju da jednom ili dvojici članova Upravnog odbora prestane mandat iz razloga definisanim članom 8. ovog Statuta, Upravni odbor ima pravo da kooptira članove koji nedostaju. Preostali članovi Upravnog odbora odluku o kooptiranju donose jednoglasno. Odluke o kooptiranju članova su važeće do prve naredne Skupštine.

Član 9.
DIREKTOR

Direktora RNID imenuje i razrešava Upravni odbor.
Direktor je lice koje se prima u stalni radni odnos sa punim radnim vremenom, putem javnog konkursa.
Direktor može biti član Skupštine, ali ne može biti član Upravnog odbora.
Direktor se stara o:
1) svakodnevnom vođenju poslovanja RNID;
2) zasnivanju i raskidanju radnog odnosa zaposlenih;
3) izvršavanju odluka Upravnog odbora;
4) upravljanjem aktivnostima stručnih službi.

Direktor predstavlja i zastupa RNID u pravnom prometu, te ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru, kome redovno (najmanje jednom godišnje) podnosi izveštaj o radu.
Direktor na redovnoj Skupštini podnosi izveštaj o radu.
Direktor prisustvuje sednicama Upravnog odbora RNID bez prava glasa.


Član 10.
ČLANSTVO

Svako domaće pravno lice koje plati godišnju članarinu RNID-a može da odredi (delegira) osobu koja će u njegovo ime učestvovati u radu Skupštine RNID.
Članstvo se ostvaruje automatski, nakon što Registrant nadležnom organu Fonda podnese pismeni zahtev za aktiviranje članstva sa svim neophodnim informacijama o delegiranom predstavniku i potvrdu o plaćenoj članarini.

Članstvo u Fondu može da prestane samo na osnovu:
1) podnete pismene izjave člana o istupanju iz članstva;
2) neobnavljanja članarine na osnovu koje je član stekao pravo na članstvo u organizaciji;
3) nepridržavanja odredbi ovog Statuta;
4) odluke Skupštine RNID na obrazloženi predlog Upravnog odbora;
Skupština RNID verifikuje isključenja iz članstva po svim navedenim osnovima na prvom narednom zasedanju.

Član 11.
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Član ima pravo:

1) da bira i bude biran u organe RNID;
2) da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima RNID;
3) da daje sugestije i primedbe na funkcionisanje RNID odgovarajućem organu.

Član je dužan:

4) da se pridržava odredbi ovog Statuta;
5) da u skladu sa odredbama ovog Statuta, a na osnovu sopstvenih interesovanja i mogućnosti, radi na ostvarivanju ciljeva RNID;
6) da odgovorno obavlja poslove koje mu povere nadležni organi RNID.Član 12.
FINANSIRANJE

Redovno finansiranje rada RNID odvija se iz sredstava prikupljenih od iznajmljivanja ccTLD domena, članarine ovlašćenih registara i članarine članova Skupštine.

RNID može pribavljati sredstva putem doprinosa članova, dobrovoljnih priloga, poklona, javnih i namenskih donacija ili iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

RNID se može finansirati pozajmicama osnivača RNID.

Višak prihoda nad rashodima se koristi za unapređenje delatnosti RNID-a i ne može se raspodeljivati osnivačima i članovima.

Član 13.
FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE I NADZOR

RNID ima obavezu vođenja poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. RNID sastavlja i prezentuje finansijske izveštaje za svaku kalendarsku godinu sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine, a periodični izveštaji se sastavljaju po potrebi i na osnovu zahteva Skupštine ili Upravnog odbora. RNID sačinjava finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Revizija finansijskih izveštaja vrši se na način utvrđen zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja i Međunarodnim standardima revizije. Reviziju obavlja nezavisno, ovlašćeno i priznato preduzeće za obavljanje revizije, koje ima dozvolu za rad izdatu od strane nadležnih organa Republike Srbije.

O izboru preduzeća za obavljanje revizije stara se Upravni odbor na osnovu prethodno obavljenog postupka pribavljanja ponuda od strane preduzeća koja ispunjavaju gore navedene kriterijume. (Pri izboru preduzeća za obavljanje revizije Upravni odbor će između ostalog razmatrati i sledeće kriterijume: rokove izvršenja, dodatne konsultantske usluge, naknadu, kvalifikovanost članova tima i sl.)

Za potrebe međunarodne saradnje sa sličnim organizacijama i međunarodnim asocijacijama, Upravni odbor može zahtevati da se finansijski izveštaji ili Izveštaj o obavljenoj reviziji predaju i na engleskom jeziku.

Upravni odbor dostavlja finansijske izveštaje RNID Skupštini na usvajanje u skladu sa članom 6. ovog Statuta.


Član 14.
SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Radi ostvarenja svojih ciljeva RNID može uspostaviti i saradnju sa drugim organizacijama.
Skupština na predlog Upravnog odbora odlučuje o sklapanju ugovora o saradnji, te pristupanju i istupanju iz članstva domaćih i međunarodnih organizacija.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom.
Upravni odbor odlučuje o licima koja će predstavljati RNID u procesima saradnje sa drugim organizacijama.

Član 15.
JAVNOST RADA

U skladu sa tradicijom funkcionisanja sličnih organizacija u svetu, te preporukama važećih Internet standarda i relevantnih međunarodnih institucija, obezbeđivanje javnosti rada i učešća lokalne Internet zajednice u procesu razvoja, stalna je obaveza RNID.
Javnost rada se obezbeđuje kroz javno objavljivanje radnih i finalnih dokumenata na Internet sajtu RNID i održavanju javnih sastanaka u skladu sa zakonom
Pri tome je posebno predviđeno da se:

1) Javno objavljuju svi dokumenti od značaja za rad RNID i pravila rada RNID (uključujući Statut RNID, pravilnike RNID, spisak ovlašćenih registara domena, lista rezervisanih domena i drugo);
2) Objavljuju javni podaci o registrovanim domenima preko javnog WHOIS servisa, u skladu sa Pravilnikom o dodeli domena;
3) Javno objavljuju osnovni podaci i e-mail adrese svih članova Skupštine, Upravnog odbora i zaposlenih u RNID;
4) Javno objavljuju odluke sa svih sednica Skupštine i sastanaka Upravnog odbora;
5) Održavaju diskusione liste za sve članove Skupštine (sa javno dostupnim arhivama);
6) Održavaju diskusione liste za sve interesne grupe tokom izbornog procesa (sa javno dostupnim arhivama);
7) Javno objavljuju budžet, finansijski izveštaji, tekstovi ugovora itd;
8) Javno objavljuju svi sporovi oko naziva domena;
9) Javno publikuju rezultati praćenja razvoja domaćeg Interneta (u okvirima nadležnosti RNID).

Član 16.
PRESTANAK RADA

Odluku o prestanku rada RNID donosi Skupština, pozitivnim izjašnjavanjem najmanje dve trećine od ukupnog broja članova.
Prestanak rada RNID ne sme se negativno odraziti na funkcionisanje domaćeg dela Interneta, tako da se pre obustave rada moraju obezbediti uslovi za nastavak stabilnog i pouzdanog funkcionisanja baznih Internet servisa na teritoriji Srbije i Crne Gore.
U slučaju prestanka rada RNID-a Skupština će odrediti dobrotvornu organizaciju na koju će biti preneta preostala imovina RNID-a.

Član 17.
STUPANJE NA SNAGU STATUTA

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine RNID, a primenjivaće se od dana upisa u registar nadležnog organa.
U Beogradu,
__.__.____. godine.
Predsedavajući Osnivačke Skupštine,
__________________________________

[Ovu poruku je menjao twiddle dana 21.03.2006. u 00:11 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao Aleksandar Marković dana 23.03.2006. u 13:18 GMT+1]
Prikačeni fajlovi
 
0

vbraca
Bratislav Velickovic
Administrator informacionih sistema
Kragujevac

Član broj: 4956
Poruke: 230
*.pat-pool.kg.sbb.co.yu.

Sajt: velickovic.net


Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena20.03.2006. u 17:10 - pre 199 meseci
Prvo, dozvolite da se obradujem što se konačno krenulo sa regulisanjem pitanja nacionalnog Internet domena

HIP-HIP URA !!! HIP-HIP URA !!! HIP-HIP URA !!!

a onda da pređem na "konstruktivne" predloge.

U članu 4 iza reči na "sprskom jeziku" dodati ili ćiriličnim ili latiničnim pismom - kako Vam drago.

U članu 7 pojasniti značenje odrednice "najmlađi" (po stažu u UO ili po godinama što je verovatno i namera pisca statuta). Ako je po godinama nastaje problem kod izbora jer se ne zna na koji period se članovi UO biraju sve dok ne budu izabrani i naravno šta ako je dvoje od 5 najmlađih članova rođeno u isti dan i isti čas! Nije da cepidlačim ali ovde se ipak radi o pravnom dokumentu pa se i takvo što mora pojasniti i predvideti.

U istom članu, alinea 4, izmeniti "tako da lice koje ga je delegiralo" u tako da pravno lice koje ga je delegiralo" jer ovako bi član 7 bio u neskladu sa članom 10.

U članu 9 izmeniti "kome redovno (najmanje jednom godišnje)" u "kome redovno (najmanje dva puta godišnje) ili na pismeni zahtev UO" ovo iz razloga jer se radi o Statutu tele koje reguliše oblast koja se jako brzo razvija.

U članu 10 dodati alineu 3 otprilike sledeće sadržine:
"Članovi RNID, njegovih tela i organa ne mogu biti radno angažovani ili zaposleni u RNID."

U članu 12 ispred reči "pozajmicama" dodati reč "novčanim".

Napomenuo bih još samo i da se u članu 10 uvodi pojam Registranta koji u Statutu nije pojašnjen niti ima svoju odrednicu. Ako je sudeći prema definicijama iz predloga Pravilnika o dodeli domena Registranti ("prodavci" .yu domena) bi praktično bili povlašćeni u odnosu na ostale korisnike yuTLD-a. Stoga predlažem da najmanje 2 člana upravnog odbora budu "predstavnici" korisnika, bilo da budu predloženi od strane nevladinog sektora u predmetnoj oblasti, od strane strukovnih udruženja ili od strane samih korisnika .yu domena. Čini mi se kao loša ideja da se puno upravljanje nacionalnim internet domenom prepusti pravnim licima koja od istih tih domena ubiraju prihode bez obzira na njihov potencijalni broj.

Ujedno predložio bih i da se u Statutu predvidi obavezno postojanje tela koje bi birala Skupština a koje bi bilo zaduženo za rešavanje sporova nastalih između UO i Direktora RNID odnosno za tumačenje osnivačkih akata RNID.

Pozdrav, i još jednom - DOBRO JE DA JE KRENULO![Ovu poruku je menjao vbraca dana 21.03.2006. u 00:05 GMT+1]
Bratislav Velickovic
hhtp://blog.velickovic.net
 
0

broker

Član broj: 2415
Poruke: 8514
212.62.59.*+11 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena21.03.2006. u 01:17 - pre 199 meseci
1. U tekstu se pojavljjuju izrazi Registrant i ovlaceni registar ali nije definisano njihovo znacenje.

2. Predvidjeno je da se placa clanarina? Zar nije svako ko registruje neki domen automatski clan? Zar sve mora da se svede na pare?

3. Predvidjeno je da organizacija bude neprofita a sa druge strane se u pricu ukljucju Registri, registranti koji po svemu sudeci imaju komercijalnu konotaciju (komercijalno iskoriscavaju delatnost organizacije koja je neprofitna). To nekako ne ide zajedno i u stvari vise izgleda da se u stvari cela stvar i pravi radi toga da bi se nekome omogucilo stvaranje profita.


 
0

aleksandaraleksandar
aleksandar
[earth].[europe]

Član broj: 13175
Poruke: 2895
..njuel.bg.customer.sbb.co.yu.

Sajt: aleksandaraleksandar.blog..


+6 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena21.03.2006. u 02:15 - pre 199 meseci
1. ko ce da zakaze I redovno zasedanje? cl 6. st 3.
2. sta je "apsolutna vecina prisutnih clanova"? cl 6.
3. sta ako 3 clana odu iz UO? cl 8. st ?
4. da li je UO duzan da kooptira nove clanove iz iste organizacije odakle je bio izabrani clan? cl 8. st ?
5. promeniti u "barem 2 puta godisnje". cl 9.
6. da li neusvajanje "izvestaja o radu, direktora" aktivira neku proceduru? cl 9. st 5.
7. "ucestvovati u radu" ili "pratiti rad"? cl 10. st 1.

8. ko je nadlezan za resavanje sporova?[Ovu poruku je menjao aleksandaraleksandar dana 21.03.2006. u 03:23 GMT+1]
 
0

aleksandaraleksandar
aleksandar
[earth].[europe]

Član broj: 13175
Poruke: 2895
..njuel.bg.customer.sbb.co.yu.

Sajt: aleksandaraleksandar.blog..


+6 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena21.03.2006. u 02:18 - pre 199 meseci
jedan mali off:
"neprofitno" nema iskljuciv odnos prema komercijalizaciji.
cak i pise u clanu 12. stav 4. kakav je odnos prema profitu.
 
0

SmilieBG
Aleksandar Skodric
NL

Član broj: 13094
Poruke: 1821
*.wxs.nl.+3 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena22.03.2006. u 11:17 - pre 199 meseci
Samo ukratko:

scenario 1: Skupstina (odlucuje o svemu) > clanovi skupstine svi ISP-ovi + pekari + zlatari i vulkanizeri > clanovi odluce: registracija domena besplatna za sve > RNID propade... :)
scenario 2: Skupstina (odlucuje o svemu) > clanovi su svi koji plate clanarinu > osoba / ISP X 'kupi' 50 firmi na papiru > ISP X ima vecinu 'glasova' u skupstini > ... :)

Drugo: svako moze da registruje domen ko plati clanarinu; ko ce da proverava znaju li 'svi' da registruju domene i da odrzavaju zone onako kako to treba, cisto da ne dodje do haosa da tipa 50% domena ne radi jer se nalaze na vise od jednom autoritativnom DNS-u? Mislim da je normalan stav, kao sto svi drugi rade, da se novi registrar tehnicki 'dokaze' da je u stanju da vodi dns.

ima tu jos oho-ho zackoljica, ali bi voleo da mi neko prvo ove 2 razjasni ;-)

Poz,
Sale
=========
Uporedi cene i karakteristike za vise od 10.000 proizvoda, izmedju ostalog:
Digitalni foto-aparati
Mobilni telefoni
Skolski pribor
=========
 
0

twiddle

Član broj: 1074
Poruke: 870
*.mobtel.co.yu.+82 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena22.03.2006. u 14:32 - pre 199 meseci
@SmileBG

Znaš kako -- ovo je !SrBiJa! -- zemlja u kojoj je skoro svemu moguće 'doskočiti' (na primer -- krajnje dobronamerno i nadasve legalističko osnivanje, podržavanje i na kraju preotimanje Mobtela od strane različitih vlada u proteklih 10 godina) ;-)

Razmišljanje o ovakvim hipotetičkim situacijama svakako je korisno, ali razglabanje o njima na ovom mestu ne vidim kao konstruktivan doprinos raspravi.

Dakle, voleo bih da vidim konkretan predlog teksta članova statuta koje bi trebalo izmeniti/dopuniti u cilju bolje zaštite interesa zajednice koja zavisi od stabilnog funkcionisanja registra domena.

Drugim rečima, šta je tvoj odgovor na sledeće pitanje: "Kako treba da glasi tekst odredbi statuta koje će sprečiti nastanak opisanih situacija?"

Što se tiče drugog dela tvog pitanja, mislim da ga nisam najbolje razumeo. Domene će u centralni registar RNID-a ("registry") upisivati samo ovlašćeni registri ("registrars"), po zahtevu krajnjih korisnika ("registrants"). Ovlašćeni registri će imati ugovor sa RNID-om i moraće da se staraju o tehničkoj ispravnosti zahteva za registraciju/izmenu domena. No, sve to nema nikakve veze sa samim statutom, jer se statut uopšte ne bavi tim pitanjima.

[Ovu poruku je menjao twiddle dana 22.03.2006. u 15:41 GMT+1]
 
0

Gojko Vujovic
Amsterdam, NL

Administrator
Član broj: 1
Poruke: 13651+164 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena24.03.2006. u 19:19 - pre 199 meseci
Želeo bih da pozdravim želju da se organizuje javna rasprava na internetu o ovako bitnoj stvari za domaći web. Nadam se da će se izroditi nešto korisno od svega ovoga, i da oštre reči koje pojedini članovi upućuju neće sprečiti druge posetioce da daju svoje mišljenje o iznetim predlozima Statuta i Pravilnika budućeg RNID-a.
 
0

SmilieBG
Aleksandar Skodric
NL

Član broj: 13094
Poruke: 1821
*.speed.planet.nl.+3 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena25.03.2006. u 19:58 - pre 199 meseci
Evo par konkretnih komentara na predlozeni statut:

Clan 2, tacka 2 - Verujem da ce biti vise od jednog primarnog DNS-a,
cisto 'kozmetike' radi da se prepravi u mnozinu?
Clan 2, tacka 9 - postoji li vec nesto na papiru o ovome?
Clan 2, tacka 11 - u kojoj meri ce biti pruzana pomoc u resavanju
sporova? Verujem da RNID treba u potpunosti da se ogranici od toga i
samo u slucaju sudskih sporova da dostavlja trazene informacije, ali da
se ne uvlaci ni posto u sporove;
Clan 2, tacka 14 - kako da protumacim ovu tacku?! :)

Clan 6 - skupstina. Ispravite me ako gresim, ali koliko sam razumeo, clan
skupstine moze biti svako, ko plati clanarinu? Dakle i sami provajderi?

Poz,
Sale
=========
Uporedi cene i karakteristike za vise od 10.000 proizvoda, izmedju ostalog:
Digitalni foto-aparati
Mobilni telefoni
Skolski pribor
=========
 
0

broker

Član broj: 2415
Poruke: 8514
212.62.59.*+11 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena27.03.2006. u 12:29 - pre 199 meseci
Dobro je da niste dali samo tri dana za javnu raspravu.
 
0

Aleksandar Marković
Part Time Freelance Journalist

Član broj: 219
Poruke: 5220
*.mediaworksit.net.

Sajt: www.akcenat.info


+8 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena27.03.2006. u 14:00 - pre 199 meseci
15 dana bi trebalo biti sasvim dovoljno tj. proces javne rasprave će trajati do 3. aprila 2006.
 
0

Buum
Goran Dukić
Beograd

Član broj: 1491
Poruke: 981
..njuel-bg.customer.sbb.co.yu.

Sajt: www.linkedin.com/in/goran..


+8 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena27.03.2006. u 16:10 - pre 199 meseci
Malo je 15 dana – tek smo zagrebali po površini problema. Produžite rok do kraja aprila, kako bi se u raspravu uključio što veći broj (relevantnih) učesnika.

Nema nikakve potrebe za žurbom u trenutku kada se raspetljava ovako važno pitanje.
 
0

aleksandaraleksandar
aleksandar
[earth].[europe]

Član broj: 13175
Poruke: 2895
..njuel.bg.customer.sbb.co.yu.

Sajt: aleksandaraleksandar.blog..


+6 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena27.03.2006. u 17:17 - pre 199 meseci
Citat:
Buum: Nema nikakve potrebe za žurbom u trenutku kada se raspetljava ovako važno pitanje.


da, sta je sa odredbom o izmeni statuta? nije valjda da pravite statut kao ustav srbije?
 
0

Aleksandar Marković
Part Time Freelance Journalist

Član broj: 219
Poruke: 5220
*.mediaworksit.net.

Sajt: www.akcenat.info


+8 Profil

icon Re: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena27.03.2006. u 18:03 - pre 199 meseci
Pogledaj član 6 - tačku 10
 
0

[es] :: IT pravo i politika razvoja :: Registar Nacionalnog ID :: STATUT - Registra nacionalnog Internet domena
(Zaključana tema (lock), by twiddle)

[ Pregleda: 19564 | Odgovora: 13 ] > FB > Twit

Postavi temu

Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.