Elitesecurity :: pravilnik za moderatore

1. ELITESECURITY I MODERATORI

Pojmovi koji će često biti korišćeni u daljem tekstu:

Ekipa moderatora koju iz redova korisnika postavlja Administrator foruma vodi računa o kvalitetu diskusija na forumu svojim redovnim aktivnostima koje uključuju pre svega Opšte dužnosti moderatora opisane u 2. članu ovog pravilnika, kao i sve specifične obaveze opisane u ostalim članovima, a koje se odnose na taj deo ES moderatorskog tima.

Ovaj pravilnik se odnosi na celu moderatorsku postavu i moderatori su obavezni da se njime vode tokom uređivanja foruma i prilikom donošenju odluka u vezi sa forumom i ophođenjem prema njegovim članovima.

Moderacija ES foruma se obavlja na dobrovoljnoj osnovi i u slobodno vreme. Svi članovi i moderatori su obavezni da poštuju vreme koje moderatori odvajaju za forum i da imaju u vidu činjenicu o moderisanju na volonterskoj osnovi pri donošenju zaključaka u spornim situacijama. Moderatori sami određuju koliko će vremena posvetiti uređivanju foruma i obavezni su da napuste svoje moderatorsko mesto i predaju poverene funkcije ES moderatorskom timu u slučaju da na duži vremenski period ne budu u mogućnosti da redovno obavljaju svoje funkcije i učestvuju u radu i moderisanju foruma.

Moderatori su obavezni da interese foruma stave ispred svojih ličnih interesa u toku diskusija i obavljanja svojih moderatorskih dužnosti, kao i da se ovim načelom vode u celokupnoj svojoj aktivnosti koja direktno ili indirektno može uticati na ES forume.

Moderatori su slobodni da uređuju druge forume ili da na bilo kakav način učestvuju u radu drugih sajtova dokle god se na istim ne obavlja aktivnost koja direktno ili indirektno može štetno uticati na ES forume.


2. OPŠTE DUŽNOSTI MODERATORA

Tri osnovne tačke su dužnost i obaveza svakog člana moderatorskog tima:

a) Kontrola sadržaja

U ovo spada najviše sprečavanje "šuma" na forumu (izrazi koji se još koriste za opisivanje ove pojave su "trolovanje", "spamovanje", i sl.), namernog i neprirodnog skretanja sa teme koju je postavila prva poruka ili apsolutno skretanje sa kursa samog foruma, sprečavanje delikvetskog ponašanja članova i maltretiranje ostalih u zajednici, kao i nepristrasno sprečavanje svih drugih vidova zloupotrebe foruma. Premeštanje off-topic tema se vrši kao redovna dnevna aktivnost, preko foruma "čekaonica" ili direktno.

b) Sprovođenje Pravilnika

Moderatori osiguravaju sprovođenje i poštovanje Pravilnika za korisnike i Pravilnika za moderatore.

c) Kreiranje stabilne zajednice

Zarad dobijanja poverenja novih i postojećih korisnika, jedna od najbitnijih stvari u radu foruma je stvaranje utiska o stabilnosti cele zajednice; moderatori su jedini koji mogu i moraju da spreče svađe, vandalizam i svaki vid neprimerenog ponašanja kod članova ili moderatora foruma; poštovanje ove tačke i skladna i smirena diskusija koja iz nje proizilazi je jedno od osnovnih načela ES foruma. Zapamtite da je čak i prividna stabilnost ostavlja bolju sliku od svake vrste haosa na sajtu.


3. OČEKIVANI KVALITETI MODERATORA

Svaki moderator je dužan da prati novitete u svojoj oblasti delovanja i usavršava se koliko je to realno moguće. Stagniranjem znanja članstva i moderatora stagnira i ceo forum. Postoje opšti kvaliteti koje bi svaki moderator trebalo da poseduje ili makar da ka njima teži.

a) ZRELOST

Zrelo ponašanje je teško precizno definisati i verovatno će se razlikovati od foruma do foruma, ali dobro je poznato šta zrelost podrazumeva u stvarnom svetu pa ćemo se tim merilima voditi i ovde. Ovo nema obavezno direktne veze sa uzrastom postoji sasvim dovoljno primera i mlađih i starijih osoba koje odudaraju od stereotipa, tako da se nećemo vezivati za godine već realnu sposobnost moderatora da:

  • reaguju staloženo u svim situacijama i rade na stvaranju utiska o stabilnoj zajednici
  • odgovaraju koliko je god moguće objektivno
  • budu spremni da prihvate i drugačije poglede i ideje

b) ZNANJE

Ovo je fleksibilan kriterijum. Generalno poznavanje problematike kojom se svi forumi bave je vrlo poželjno i osoba verovatno ne bi ni konkurisala za mesto moderatora ukoliko ne poseduje ovakav kvalitet. Poznavanje oblasti koja se moderiše i redovan kontakt sa materijom i novitetima je imperativ za dobijanje na kvalitetu. Nema mnogo koristi od neupućenog moderatora. Postoje situacije i teme u koje se moderatori ne razumeju što je sasvim očekivano i dozvoljeno - tematika kojom se ES bavi je većim delom veoma dinamična.

c) AKTIVNOST

Prihvatanjem moderatorskih privilegija, od korisnika se očekuje aktivnost na forumu, kako u prostom smislu po frekvenciji posećivanja od najmanje jedne posete u toku radne nedelje, tako i po učešću u temama, redovnom mesečnom ažuriranju FAQ-a i TOP tema u forumu i povremenom samoinicijativnom pokretanju novih diskusija, postavljanja zanimljivih linkova ili literature i generalno svakog vida delovanja koje za cilj ima podizanje dinamike diskusije na forumu. U slučaju privremene neaktivnosti, dužnost moderatora je da najavi odsustvo u ES-MODS forumu i da svoju procenu perioda u kome će biti manje aktivan uz eventualne razloge zbog kojih se to dešava. Moderatorski status će biti oduzet tek posle dužeg perioda neaktivnosti ili kada je postignut dogovor sa moderatorom da je bolje pronaći privremenu ili stalnu zamenu za period u kome moderator zbog drugih obaveza ili manjka želje za posećivanjem foruma ne može da redovno ispunjava očekivane moderatorske dužnosti.

d) USLUŽNOST

Bez obzira na volonterski entuzijazam na kome počiva moderisanje i uopšte funkcionisanje ES foruma, dobroj atmosferi na forumu moraju doprineti moderatori otvorenim pokazivanjem volje da se pomogne korisniku čak i u slučaju kada nemaju istog trenutka konkretno rešenje na izneti problem ili odgovor na postavljeno pitanje. Moderator mora sam raditi na izgradnji poverenja kod posetilaca foruma za koji je zadužen, a to se radi upravo odgovaranjem na pitanja, spremnošću da se izađe u susret i navođenjem korisnika kao i same diskusije na pravi put.


4. HIJERARHIJA U TIMU MODERATORA

Hijerarhija moderatora na forumu je sledeća (od najniže titule ka najvišoj):

5. PRAVA I OBAVEZE MODERATORA

a) texttext

texttext

6. PRAVA I OBAVEZE SUPERMODERATORA

a) texttext

texttext

7. PRAVA I OBAVEZE TEHNIČKIH KONSULTANATA

a) texttext

texttext

ES administrator

Poslednja izmena: 12. april 2004. godine